Welkom

Op deze website kunt u exploitatievergunningen aanvragen voor de Gewogen Toetreding 2016 voor passagiersvaartuigen in de binnenwateren van Amsterdam.

Welkom!

Indieningsperiode uitgifteprocedure 2016 gesloten

Op 10 november 2016, 12.00 uur is de indieningstermijn voor aanvragen voor een exploitatievergunning voor passagiersvaartuigen in het segment bemand groot voor de periode 2020-2030 gesloten.

Alle ingediende aanvragen worden nu beoordeeld op volledigheid en correctheid. Als de aanvraag niet volledig en/of correct blijkt te zijn, krijgt de aanvrager van Waternet een verzoek tot aanvulling en/of correctie. Verzoeken hiertoe kunnen alleen door Waternet worden gedaan. Mocht dit aan de orde zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Waternet.

De termijn voor het aanleveren van correcties en/of aanvullingen op de aanvraag is 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum waarop het verzoek door Waternet is verzonden.

Aanvullingen of correcties op de aanvraag worden via de digitale aanvraagmodule aangeleverd als de aanvraag via deze applicatie is ingediend, of per post als de aanvraag op papier is ingediend, tenzij Waternet voor een specifieke aanvraag aangeeft dat deze aanvullingen/correcties op een andere manier mogen worden aangeleverd.

Voorwaarden deelname

Als u één of meer aanvragen voor een exploitatievergunning wilt indienen moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • U hebt een actief bedrijf dat minimaal 2 jaar ervaring heeft met bemand passagiersvervoer.
 • Uw vaartuig is minimaal 376 cm breed en/of minimaal 1401 cm lang
 • Uw vaartuig is niet breder dan 425 cm en niet langer dan 2000 cm
 • Uw vaartuig heeft een afsluitbare overkapping, waaronder alle passagiers een zitplaats hebben.
 • De voortstuwing van het vaartuig voldoet aan fase IIIb of een type voortstuwing met lagere uitstootwaarden (zie bijlage 2 van het uitgiftereglement).
 • U mag maximaal 34 aanvragen indienen waarvan 12 voor de categorie ‘Gezichtsbepalende Uitstraling’.

U mag ook een vergunningsaanvraag indienen voor een nog te bouwen vaartuig. Een verdere uitwerking van de regels en voorwaarden vindt u in de RPA en het uitgiftereglement.

Categorieën en criteria

Om in aanmerking te komen voor een vergunning kunt u inschrijven voor twee categorieën:

 • Reguliere Rondvaart: de categorie bedoeld voor alle typen passagiersvaartuigen voor binnenwateren, ongeacht de uiterlijke kenmerken. In deze categorie vallen in ieder geval alle rondvaartboten die specifiek gebouwd zijn voor passagiersvervoer. Er zijn 75 vergunningen beschikbaar in deze categorie.
 • Gezichtsbepalende Uitstraling: de categorie voor vaartuigen die zich onderscheiden door specifieke uiterlijke kenmerken. Alle typen vaartuigen mogen zich inschrijven voor deze categorie, maar alleen vaartuigen waarvan de opbouw en materiaalkeuze in voldoende mate is afgestemd op de criteria voor deze categorie, maken een grote kans op een vergunning. Er zijn 60 vergunningen beschikbaar in deze categorie.

In beide categorieën worden de vaartuigen beoordeeld op een aantal criteria gerelateerd aan de veiligheid en leefbaarheid van de binnenwateren in Amsterdam. Aan de hand van deze criteria wordt aan elk vaartuig een score toegekend waarvan de totaalscore bepaalt of het vaartuig een vergunning krijgt.

 • Lengte
 • Geluid
 • Uitstoot – Voortstuwing (type motor)
 • Uitstoot – Voorzieningen

In de categorie Gezichtsbepalende Uitstraling worden de vaartuigen beoordeeld op:

 • Lengte
 • Geluid
 • Uitstoot – Voortstuwing (type motor)
 • Uitstoot – Voorzieningen
 • Beeldkwaliteit van het vaartuig

Hier kunt u informatie vinden over het toekennen van punten per criterium.

U kunt uw vaartuig ook voor beide categorieën inschrijven. Een vaartuig dat is ingeschreven in beide categorieën kan maximaal één vergunning krijgen.

De voorbereiding van de aanvraag

Lees het reglement goed door, zodat u goed op de hoogte bent van wat er gevraagd en vereist wordt.

Als u een exploitatievergunning voor uw vaartuig wilt aanvragen, vragen wij u eerst de volgende stappen te doorlopen:

 • Nagaan of er aan uw bedrijf gelieerde bedrijven zijn die ook aanvragen willen doen. Is dit het geval? Zorg er dan voor dat het maximum aantal aanvragen (34) niet wordt overschreden
 • Verzamel tijdig de benodigde documenten
 • Registreer uw bedrijf op deze site.

Procedure

De procedure voor het aanvragen, beoordelen en afgeven van vergunningen verloopt als volgt:

Indieningsperiode

U kunt aanvragen indienen vanaf 15 september 2016 om 8.00 tot 10 november 2016 om 12.00 in de middag.

Aanvullingen en correcties

Alle aanvragers krijgen, indien nodig, éénmaal de gelegenheid om een aanvraag te corrigeren of aan te vullen. Deze correcties of aanvullingen dienen alleen om de aanvraag juist en compleet te maken. Hiervoor hebt u 14 dagen de tijd. De aanvraag mag na indiening alleen op verzoek van Waternet gecorrigeerd of aangevuld worden.

Beoordeling

De aanvragen worden getoetst op volledigheid en er wordt beoordeeld of het bedrijf en het vaartuig voldoet aan de eisen (zie reglement). De scores van alle aanvragen worden vastgesteld. Ook wordt vastgesteld welke aanvragen na gelegenheid tot aanvullingen/correcties niet volledig zijn of niet voldoen aan de eisen van het reglement en de RPA.

Loting

Het is mogelijk dat 2 of meer vaartuigen exact dezelfde scores hebben na weging van de criteria, waardoor niet vastgesteld kan worden aan welk vaartuig een vergunning wordt toegekend. Alleen in dit geval wordt met een loting vastgesteld aan welk vaartuig de vergunning toegekend wordt.

Verlenen Vergunningen

Op basis van de scores op de criteria (en eventueel een loting) wordt vastgesteld welke vaartuigen recht hebben op een vergunning. Voor deze vaartuigen wordt een vergunning verleend. De overige aanvragen worden afgewezen of buiten behandeling gesteld.

Leges

Voor het indienen van een aanvraag moet u leges betalen. Het legesbedrag voor één aanvraag bedraagt € 1095, -

Bij een gecombineerde aanvraag (in beide categorieën) geldt een legesbedrag van € 2190,--.

U kunt de leges direct na het indienen van een aanvraag met iDeal afrekenen.

Contactgegevens Waternet

Stichting Waternet
KVK-nummer 41216593
BTW-nummer: NL805224014B01
Korte Ouderkerkerdijk 7, 1096 AC Amsterdam
E-mail: legesvob@waternet.nl (alleen te gebruiken voor vragen over de betaling van de leges)
Telefoon: 0900-9394

Bij vragen over het indienen of technische storingen stuur een bericht naar uitgifteprocedure2016@waternet.nl.

Welke documenten moet ik bij de aanvraag voegen?

De volgende documenten* moeten bij het aanvraagformulier worden gevoegd:

 1. Een kopie van het identiteitsbewijs van een tekeningsbevoegd persoon van het bedrijf
 2. Een machtigingsformulier (indien van toepassing) ondertekend door een tekeningsbevoegd persoon en de gemachtigde.
 3. Een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen (zie www.belastingdienst.nl ) op naam van het bedrijf
 4. Een gewaarmerkt uittreksel van het handelsregister (KvK) van maximaal 3 maanden oud
 5. Een ontwerptekening van het vaartuig
 6. Indien beschikbaar: een meetbrief of binnenvaartcertificaat van het vaartuig
 7. Een exploitatievergunning of –ontheffing van het vaartuig op naam van de Aanvrager
  óf
  een jaarverslag of jaarrekening van de onderneming voor het jaar 2012, 2013 of 2014 waaruit blijkt dat de Aanvrager inkomsten uit zijn bedrijfsactiviteiten aangaande passagiersvaart haalt

Aanvullende documenten/eisen voor categorie ‘Gezichtsbepalende uitstraling’:

 1. Vier kleurenfoto's van het Vaartuig (alleen als het een bestaand vaartuig betreft): 1 van schuin voor, 1 van opzij, 1 van schuin achter, en 1 van schuin bovenaf waarop de dekken en opbouwen goed te zien zijn. De kleuren van het schip dienen duidelijk herkenbaar te zijn;
 2. Detailtekeningen op schaal 1:10 of 1:20 van kozijnen, deuren, koekoeken en patrijspoorten en/of andere gezichtsbepalende onderdelen aan de buitenkant van het Vaartuig (mag als onderdeel van onder e) genoemde tekening aangeleverd worden);
 3. De onder e. genoemde tekening wordt op schaal 1:100 aangeleverd, met op de tekening aangegeven:
  • De kleuren met RAL-codes
  • De gebruikte materialen (hout, glas, staal enz.)
  • De maatvoering van alle relevante onderdelen aan de buitenkant van het Vaartuig (o.a. hoogte t.o.v. waterlijnen, afmetingen ramen)
  • De eventuele wijzigingen t.o.v. het originele ontwerp (bijvoorbeeld plaatsing opbouw)

* Wij adviseren deze documenten tijdig (ca. een maand) voor de start van de indieningsperiode aan te vragen of op te (laten) stellen.